List Of Farmers in Sahara Savayava Krushikara Balaga, Nagalapura