SI.NO Group Name No. of farmers
1 Amruteshwra Savayava Krushikara Sangha 25
2 Annadata Savayava Krushikara Sangha. 46
3 Annadatha Savayava Krushi Sangha 46
4 APPANNANAHALLI SAVAYAVA BHAGYA YOJANA STHALA SAMITI 203
5 Arehalli Savayava Krushikara Samithi 67
6 Baelavathi Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 124
7 Baguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 107
8 Bannavadi Savayava Krishikara Sangha 40
9 Basaveshwara Savayava Krushi Samithi 86
10 Belur Savayava Krishikara Sangha 52
11 Bharani Savayava Krishikara Balaga 33
12 Bharani Savayava Krushikara Mahasangha 84
13 Bhrahmlingeshwar Savayav Krushikar Sangha, Dhamane 49
14 Bhumithayi Savayava Krushikara Sanga(R) 31
15 Bidare Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 101
16 Chakahally Savayava Krishikara Sangha 30
17 Devatimaye Savayava Krushikara Sangha 39
18 Doddamma Thayi Savayava Krishikara Balaga 48
19 Durgamatha Savayava Krisikara Sanga 37
20 GANGAMBHIKADEVI SAVAYAVA KRISHIKARA SANGHA (R) 48
21 GOKULA SAVAYAVA KRUSHIKARA KOOTA 39
22 Golibira Savayava Krishikara Sang 105
23 Gopagondanahalli Savayava Krushikara Samithi 91
24 Govindadeva Savayava Krushikara Sangha 42
25 Gundur Savayava Krishikara Sangha 50
26 Hallimallapura Savayava Bhagya Samithi 91
27 HANDENAHALLI SAVAYAVA KRUSHIKARA BALAGA 35
28 Handral (K) Savayava Krishikara Sangha 52
29 Hasirinasiri Savayava Krishikara Samiti 39
30 HASIRU SAVAYAVA KRUSHIKARA SANGH(R) 33
31 Hirebettu Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 41
32 Holehatti Shri Veerabhadreshwara Savayava Krushikara Samithi(R) 89
33 Honnaehudae Savayava Krushikara Balaga 52
34 Hosahalli Savayava Krushikara Balaga 116
35 Idaguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samiti 121
36 Imambad Halli Savayava Krishikara Sangha 46
37 Jai Hanuman SKS 35
38 Jaivika Krushikara Sanga(R) 30
39 Jaivika Krushikara Sangha(R)- Ankanahalli 29
40 Kaaduru Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 33
41 Kalluguddeswara Savayava Krishikara Sang Nallur 47
42 Kalparuksha Savayava Krishi Sangha 126
43 KALPARUKSHA SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITI 84
44 Kalpatharu Savayava Krishikara Sangha 30
45 Kamadenu Savayava Krishi Sangha 35
46 Kamadhenu Savayava Krishi Sanga. 45
47 KAMADHENU SAVAYAVA KRISHIKARA SAMITHI 52
48 Kamadhenu Savayava Krishikara Sangha 27
49 Kanagalu Savayava Krishikara Balaga. 49
50 Kattingeri Savayava Bhagya Yojane Anushtana Samithi(R) 40